Menu Zamknij

Dodatek węglowy- przedłużenie terminu załatwienia sprawy!

INFORMACJA

KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy

w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia nr 25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 26 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie do dwóch miesięcy.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Koźmin Wlkp. i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego.

Gmina Koźmin Wielkopolski złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak kwota jaką otrzymała wystarczyła na rozpatrzenie i wypłacenie 1455 wniosków na łączną kwotę 4.365,000,00 zł. W związku z powyższym brak środków uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych złożonych  od dnia 26.08.2022 r .

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Kierownik MGOPS

Weronika Kazubek

Skip to content