Menu Zamknij

PRZEMOC

grafika - przemoc-covid

Informujmy, że Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa. Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.


grafika- niebieska-linia-logo
grafika - www.przemoc.info.pl

NIEBIESKA KARTA

grafika - niebieska karta

Niebieska Karta jest dokumentem służbowym wypełnionym przez funkcjonariusza policji w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie i służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie , ocenie zagrożenia dalszą przemocą , oraz jako dowód w sprawach sądowych.Dzielnicowy ma obowiązek nie później niż w ciągu 7 dni skontaktować się z daną rodziną jest zobligowany do rozpoznania sytuacji i jej systematycznego monitorowania a także do udzielania pomocy w trakcie comiesięcznych wizyt.

Niebieska karta może być założona przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej, jak i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Nauczycieli. Pedagogów, Psychologów szkolnych, Dyrektora szkoły, Lekarza, Pielęgniarkę, Ratownika Medycznego i wiele innych instytucji.

Formularz Niebieskiej Karty – jest przekazany do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie po uruchomieniu procedury , jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni, który w ciągu 3 następnych dni przekazuje go członkom Zespołu Interdyscyplinarnego.Zespół po zapoznaniu się z  formularzem może podjąć decyzję o powołaniu grupy roboczej do pomocy tej konkretnej rodzinie lub sam prowadzić dalsze czynności.

Zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie w sposób trwały oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. O zakończeniu procedury są informowane instytucje w niej uczestniczących. Szczegółowy opis przemocy w rodzinie znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. (Dz.U. z dnia 3 października 2011r.)


CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY 602 384 357

Co to jest przemoc w rodzinie?


Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia , naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?
– współmałżonkowie
– partnerzy w związkach nieformalnych
– dzieci
– osoby starsze
– osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
Przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie.
Przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…
Przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi..
Inny rodzaj zachowań: zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych , niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawienie bez opieki osoby, która z powodu choroby , niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających , substancji psychotropowych lub leków.

PAMIĘTAJ!!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.

PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE!


grafika - czerwone światło dla przemocy

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Zespół Interdyscylinarny przy MGOPS w Koźminie Wlkp.
Przewodniczący Zespołu – Zbigniew Krawicki
ul. Krotoszyńska 16
63-720 Koźmin Wlkp.
tel .62 721 67 10

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie
os. Sikorskiego 7
63-700 Krotoszyn
tel. 62 722-75-30
tel. całodobowy : 602-384-357
czynne od poniedziałku do piątku 7-15
OIK KROTOSZYN
oik@krotoszyn.pl

Miejsko-Gminna Komisja d.s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wlkp. tel. 62 721-60-88

Komisariat Policji w Koźminie Wlkp.
ul. Stęszewskiego 1
63-720 Koźmin Wlkp.
tel. 62 725-52-00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
ul. Młyńska 2d/1
63-700 Krotoszyn
tel 62 505-82-13 lub 14
PCPR KROTOSZYN

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach
ul. Strzelecka 10
63-760 Zduny
tel. 62 721- 52-73
602-384-357
czynne całą dobę
SOW ZDUNY

Sąd Rejonowy w Krotoszynie
ul. Sienkiewicza 11
63-700 Krotoszyn
tel 62 725-11-00
czynne od poniedziałku do piątku 7.15-15.15

Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym
ul. Mickiewicza 2
63-700 Krotoszyn
tel. 62 722- 61-61
czynne w poniedziałki i czwartki od 15 do 19

Poradnia Leczenia Uzależnień w Krotoszynie
ul. Masłowskiego 2a
63-700 Krotoszyn
tel. 608-628-619
czynne w poniedziałek od 8-14, od wtorku do soboty od 8-18

Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Zdrowia w Koźminie Wlkp.
ul. Borecka 1
63-720 Koźmin Wlkp.
tel. 510-171-866

Skip to content