Menu Zamknij

RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ul. Krotoszyńska 16 63- 720 Koźmin Wlkp. zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor ochrony danych osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl.
Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją zadań statutowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz dla danych szczególnej kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b).

Dane osobowe będą przetwarzane okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt funkcjonującym w placówce. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości skorzystania z świadczeń i form wsparcia realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych ani nie będą przekazywane po za Europejski Obszar Gospodarczy.

Skip to content