Menu Zamknij

Dodatek dla gospodarstw domowych

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) wprowadza jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, drewnem kawałkowym, gazem LPG lub olejem opałowym, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.

W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na gaz LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy – 2 tys. zł.

Wnioski o dodatek można pobierać i składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim ul. Krotoszyńska 16 do 30 listopada 2022 r. Wnioski w wersji papierowej będą dostępne, również w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 (Punkt Informacyjny).

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB.

Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
Dodatek będzie wypłacany jeden dla gospodarstw domowych zamieszkałych pod jednym adresem.

Wniosek o dodatek dla gosp. domowych

Klauzula_informacyjna – dodatek dla gospodarstw domowych

Skip to content