Menu Zamknij

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej “ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.
MGOPS w Koźminie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MGOPS w Koźminie Wlkp.: www.mgops.kozminwlkp.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. W MGOPS dla strony internetowej przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że badana strona internetowa spełnia wymagania w 99,35 %.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
2024-03-27

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Weronika Kazubek telefon 62 721 6710, e-mail mgopskozmin@post.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest również za pomocą danych kontaktowych placówki.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem przysługuje prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-30
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji: 2016-10-09

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim
Adres: ul. Krotoszyńska 16
Miejscowość: Koźmin Wielkopolski
Kod pocztowy:63-720
Kontakt: 62 7216 710
https://mgops.kozminwlkp.pl/

Skróty klawiszowe

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:
TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
Ctrl + F – przejście do wyszukiwarki
ESC – anulowanie operacji
Powiększenie czcionki dokonuje się za pomocą Ctrl +, a pomniejszenie Ctrl –

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do placówki MGOPS oraz do budynku do świadczeń rodzinnych jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazd). W Klubie Seniora przy ulicy Stęszewskiego wejście nie zawiera podjazdu umożliwiającego wjazd dla osób niepełnosprawnych, ale Klub jest wyposażony w schodołaz.
Budynki w MGOPS są wyposażone w dzwonki.
Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

MGOPS nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Skip to content