Menu Zamknij

ASYSTENT RODZINY


DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021

DOFINANSOWANIE
4 000,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
5 026,14 PLN

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Zadania asystenta rodziny określają przepisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może  skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Wysokość przyznanej dotacji celowej w 2021 roku wg Umowy nr PS-III.946.2.2021.65 podpisanej w dniu 01.12.2021r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Koźmin Wlkp. na realizację zadania wynosi 4 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 5 026,14 zł.


 1 stycznia 2012r. weszła w życie Ustawa o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. ,Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887) wprowadzając do systemu pomocy rodzinie instytucję ASYSTENTA RODZINY. Asystent rodziny w przypadku zagrożenia prawidłowego rozwoju dziecka w rodzinie , ma wspomagać rodzinę w osiągnięciu przez nią stabilności życiowej, umożliwiającej prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo- wychowawczej. 

Celem uregulowań prawnych jest stworzenie systemu wsparcia rodziny, pozwalającego na efektywne budowanie mechanizmów współpracy z rodziną dziecka w środowisku rodzinnym, na sprawną organizację systemu pieczy zastępczej oraz umożliwienie kompleksowej i szybszej pomocy. Ustawa została uchwalona dla dobra dzieci i rodziny w przekonaniu , że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci może być osiągnięta przez współpracę osób, instytucji i organizacji powołanych do tego celu.  

STRUKTURA SYSTEMU WSPARCIA RODZINY W GMINIE 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wskazuje, iż pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 10 . W przypadku, gdy wyznaczonym podmiotem jest ośrodek pomocy społecznej, można utworzyć w nim zespół do spraw asysty rodzinnej. 

ASYSTENT RODZINY W SYSTEMIE WSPARCIA

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych burmistrz, zapewnia wsparcie w formie pracy z rodziną lub/ i pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

System wsparcia rodziny organizowany jest w gminie, ponieważ do gminy należy zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny, w tym potrzeb wynikających z trudności opiekuńczo- wychowawczych. Istotą jest, aby wsparcie udzielane było zgodnie z zasadą pomocniczości czyli za zgodą rodziny, przy jej aktywnym udziale oraz z uwzględnieniem zasobów własnych rodziny i zewnętrznych źródeł pomocy. 

system wsparcia rodziny

Asystenci współpracują z wieloma podmiotami, najczęściej są to placówki oświatowe, służba zdrowia, sąd, policja urzędy itp. Z uwagi na złożoność problemów w danej rodzinie niezbędna jest interdyscyplinarna wiedza i wsparcie całego systemu oddziałującego na dziecka, jak i na rodziców. 

ZADANIA I PRAWA ASYSTENTA RODZINY 

Do funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję wsparcia psychiczno – emocjonalnego, diagnostyczno – monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco – aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę. Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny w związku z wykonywaniem swoich zadań ma prawo do :

1) Wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną;

2) występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie;

3) przedstawia właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochron praw rodzin. 

Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

ROLE, FUNKCJE ASYSTENTA RODZINY I PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje 4 obszary:

◊ bezpośrednią pracę z rodzicami

◊ bezpośrednią pracę z dziećmi

◊ działania pośrednie realizowane na rzez dziecka i rodziny

◊ organizację własnego warsztatu pracy. 

Zadaniem asystenta rodziny jest realizowanie pogłębionej pracy socjalnej z rodziną, u której występują problemy opiekuńczo- wychowawcze. Natomiast pracownik socjalny zajmuje się niesieniem pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Istotą działania asystenta rodziny jest wspieranie i towarzyszenie oraz rola edukatora i informatora, a nie wyręczanie rodziny w realizowaniu przez nią funkcji rodzinnych i społecznych.  

Pracownik socjalny i asystent rodziny maja wspólnego adresata, którym jest rodzina z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Obydwa zawody działają na podobnych płaszczyznach i mają wspólne cele w zakresie wsparcia rodziny. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pracownik socjalny po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, dokonuje analizy sytuacji rodziny i na jej podstawie występuje do kierownika MGOPS z wnioskiem o przydzielenie rodzinie asystenta rodzin (art. 11). Asystent rodziny z kolei wspólnie z rodziną tworzy i realizuje plan współdziałania; czyni to w konsultacji z pracownikiem socjalnym (art. 15), a w przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Warto pamiętać o wzajemnym dookreślaniu ról, tak aby działania pracownika socjalnego i asystenta uzupełniały się, podążały w tym samym kierunku, podnosząc efektywność racy z rodziną i poziom jej zaufania do systemu pomocowego. 

Skip to content