Menu Zamknij

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 253 ust. 2 Zamawiający informuje o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na realizację zadania pn.: świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w roku 2022.

W terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do dnia 24.12.2021r. do godziny 10:00 złożono 1 ofertę.
Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy:
Spółdzielnia Socjalna Vivo
ul. Rynek 22
63-720 Koźmin Wlkp.
z ceną ofertową 402 600,00 PLN słownie: czterysta dwa tysiące sześćset złotych 00/100
Uzasadnienie wyboru: Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SWZ:
1. Cena: 70 pkt
2. Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę usługi: 30 pkt

Kierownik MGOPS

Weronika Kazubek

Skip to content