Menu Zamknij

Poszukiwany Asystent Rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim zatrudni pracownika na stanowisko asystent rodziny. Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (przewidywany czas zatrudnienia, co najmniej 1 rok).

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asystenta rodziny muszą spełniać następujące wymagania:

I . Wymagania niezbędne:

1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2.  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

II. Wymagania Dodatkowe

 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • umiejętność podejmowania decyzji,
  • otwartość i zdolność komunikacji,
  • poczucie odpowiedzialności,
  • wysoka kultura osobista,
  • znajomość obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat. B i dostępny samochód,
  • umiejętność prowadzenia i stosowania metod pracy z rodziną,
  • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
  • umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi i wyznaniowymi,
  • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
  • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
  • kreatywność, odporność na stres, nieposzlakowana opinia.

III. Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in. :

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi;
 17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 21. Podnoszenie kwalifikacji przez udział w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną oraz poprzez samokształcenie.

Asystent rodziny wykonuje swoje zadania przede wszystkim w miejscu zamieszkania rodziny lub                  w miejscu wyznaczonym przez rodzinę w wymiarze odpowiadającym natężeniu problemów w danym środowisku oraz zobowiązany jest do szerokiej współpracy ze specjalistami w zakresie realizacji planu pracy z rodziną oraz znajomości i korzystania z lokalnych form wsparcia dziecka i rodziny.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim,
  ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wielkopolski.
 2. Wymiar czasu pracy: pełen etat 40 godzin tygodniowo w zadaniowym systemie czasu pracy.
 3. Planowany termin zatrudnienia: od 20 czerwca 2023 r.

V. Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik  do ogłoszenia;

2. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty zawierające pełną dokumentację aplikacyjną prosimy przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16 (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej)
lub dostarczyć do pokoju nr 1 do dnia 14 czerwca 2023 r. (do godziny 15.00) w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: „Asystent rodziny.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik MGOPS  tel. 62 721 60 48

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

K I E R O W N I K

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Koźminie Wielkopolskim

/-/ Weronika Kazubek

Koźmin Wielkopolski dnia 01.06.2023 r.

Skip to content