Menu Zamknij

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. publikuje OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego pod nazwą: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

  • Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie art. 138 o PZP o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art.. 138g ust.1 (poniżej 750 000 euro).
  • Rodzaj zamówienia: usługi
  • Miejsce publikacji : strona internetowa Zamawiającego , tablica ogłoszeń.
  • Integralna część SIWZ : Formularz oferty wraz z oświadczeniami , projekt umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4- Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS

Załącznik nr 5- Wykaz usług

Załacznik nr 6- Wykaz osób

Załacznik nr 7- Oświadczenie dotyczace spełnienia warunków określonych w art. 138p ust.1

Załacznik nr 8- Oświadczenie o tej samej grupie kapitałowej

Załącznik nr 9- Projekt umowy

Sporządziła: Weronika Kazubek

Koźmin Wlkp. dnia 20.12.2019r.

Skip to content